پشتیبانی فروش021-66910186
شکوه دنیای پرواز

تور 3 شب دبی

مدت اقامت: 3 شب
Mahan AirIran AirAir Arabia
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
SAN AND SANDS DOWNTOWN
درجه هتل
B.B
1340000 1590000 1240000 940000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
120000 165000 65000
BIS DEIRA CITY CENTER
درجه هتل
B.B
1390000 1690000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
110000 200000
CASSELLS AL BARSHA
درجه هتل
B.B
1390000 1690000 1340000 990000 شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل
B.B
110000 200000 105000
NOVOTEL WORLD TRADE CENTER
درجه هتل
B.B
1440000 1790000 1240000 1040000 شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل
B.B
120000 230000 65000
CORAL DEIRA
درجه هتل
B.B
1440000 1790000 1390000 990000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
120000 230000 110000
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
B.B
1490000 1890000 1440000 1040000 شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل
B.B
140000 260000 125000
ROYAL CONTINENTAL / FLORA GRAND
درجه هتل
B.B
1490000 1940000 1440000 1040000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
140000 280000 125000
NOVOTEL CITY CENTER
درجه هتل
B.B
1590000 2090000 1040000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
170000 330000
ROSE RAYHAN
درجه هتل
B.B
1690000 2290000 1540000 1040000 شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل
B.B
200000 390000 150000
CROWN PLAZA / AURIS PLAZA
درجه هتل
B.B
1590000 2090000 1540000 1040000 شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل
B.B
180000 330000 150000
MEDIA ROTANA
درجه هتل
B.B
1640000 2240000 1540000 1040000 شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل
B.B
190000 360000 150000
SHERATON CREEK
درجه هتل
B.B
1640000 2240000 1540000 1040000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
190000 360000 150000
HILTON JBR
درجه هتل
B.B
1890000 2640000 1640000 1040000 جمیرا
شب اضافه
درجه هتل
B.B
230000 490000 170000
JUMEIRAH CREEKSIDE
درجه هتل
B.B
1990000 2840000 1790000 1040000 دیره
شب اضافه
درجه هتل
B.B
280000 550000 230000
SAN AND SANDS DOWNTOWN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1340000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1590000
6 تا 12 سال با تخت
1240000
2 تا 6 سال بدون تخت
940000
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
120000
هر نفر در اتاق 1 تخته
165000
6 تا 12 سال با تخت
65000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
BIS DEIRA CITY CENTER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1390000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1690000
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000
هر نفر در اتاق 1 تخته
200000
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
CASSELLS AL BARSHA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1390000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1690000
6 تا 12 سال با تخت
1340000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000
هر نفر در اتاق 1 تخته
200000
6 تا 12 سال با تخت
105000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
NOVOTEL WORLD TRADE CENTER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1440000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1790000
6 تا 12 سال با تخت
1240000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
120000
هر نفر در اتاق 1 تخته
230000
6 تا 12 سال با تخت
65000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
CORAL DEIRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1440000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1790000
6 تا 12 سال با تخت
1390000
2 تا 6 سال بدون تخت
990000
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
120000
هر نفر در اتاق 1 تخته
230000
6 تا 12 سال با تخت
110000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1890000
6 تا 12 سال با تخت
1440000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
140000
هر نفر در اتاق 1 تخته
260000
6 تا 12 سال با تخت
125000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
ROYAL CONTINENTAL / FLORA GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1940000
6 تا 12 سال با تخت
1440000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
140000
هر نفر در اتاق 1 تخته
280000
6 تا 12 سال با تخت
125000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
NOVOTEL CITY CENTER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
170000
هر نفر در اتاق 1 تخته
330000
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
ROSE RAYHAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1690000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000
6 تا 12 سال با تخت
1540000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
200000
هر نفر در اتاق 1 تخته
390000
6 تا 12 سال با تخت
150000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
CROWN PLAZA / AURIS PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2090000
6 تا 12 سال با تخت
1540000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
180000
هر نفر در اتاق 1 تخته
330000
6 تا 12 سال با تخت
150000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
MEDIA ROTANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1640000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2240000
6 تا 12 سال با تخت
1540000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
شیخ زاید
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
190000
هر نفر در اتاق 1 تخته
360000
6 تا 12 سال با تخت
150000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
SHERATON CREEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1640000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2240000
6 تا 12 سال با تخت
1540000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
190000
هر نفر در اتاق 1 تخته
360000
6 تا 12 سال با تخت
150000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
HILTON JBR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2640000
6 تا 12 سال با تخت
1640000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
جمیرا
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
230000
هر نفر در اتاق 1 تخته
490000
6 تا 12 سال با تخت
170000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
JUMEIRAH CREEKSIDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2840000
6 تا 12 سال با تخت
1790000
2 تا 6 سال بدون تخت
1040000
موقعیت
دیره
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
280000
هر نفر در اتاق 1 تخته
550000
6 تا 12 سال با تخت
230000
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 3 شب دبی,
تاریخ اعتبار از 10 تیر تا 9 شهریور,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, شام,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 1,340,000 تومان,
کشور مقصد امارات متحده عربی,
شهر مقصد دبی,
توضیحات تور
 • بلیط و ویزا کودک زیر 2 سال مبلغ 490.000 تومان می باشد.
 • پکیج فوق بر اساس بلیط 620.000 تومان می باشد.
 • در صورت درخواست پرواز ماهان و ایران ایر مبلغ 150.000 تومان اضافه می گردد.
 • شرایط ویژه پرداخت : 50% نقد ، 50% در اقساط 3 ماهه بدون بهره یا 3% تخفیف نقدی
گالری تصاویر
تور مرتبط
مقاله مرتبط
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی
Trusted By :
trust-logo