پشتیبانی فروش021-66910186

تور باکو با پرواز ماهان

مدت اقامت: از 3 شب تا 7 شب
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
ROYAL > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

3140000 تومان

3840000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

ROYAL > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

3440000 تومان

4390000 تومان

2440000 تومان

1490000 تومان

ROYAL > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

4390000 تومان

5990000 تومان

2890000 تومان

1490000 تومان

CENTRAL PARK > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

3490000 تومان

4540000 تومان

2490000 تومان

1490000 تومان

CENTRAL PARK > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

3890000 تومان

5290000 تومان

2740000 تومان

1490000 تومان

CENTRAL PARK > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

5190000 تومان

7640000 تومان

3440000 تومان

1490000 تومان

QAFQAZ BAKU > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

4240000 تومان

5540000 تومان

2490000 تومان

1490000 تومان

QAFQAZ BAKU > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

4890000 تومان

6690000 تومان

2740000 تومان

1490000 تومان

QAFQAZ BAKU > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

6940000 تومان

9990000 تومان

3440000 تومان

1490000 تومان

WINTER PARK > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

4590000 تومان

6440000 تومان

3240000 تومان

1490000 تومان

WINTER PARK > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

5340000 تومان

7840000 تومان

3690000 تومان

1490000 تومان

WINTER PARK > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

7690000 تومان

11990000 تومان

5090000 تومان

1490000 تومان

BOULVARD > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

4940000 تومان

6890000 تومان

4390000 تومان

1490000 تومان

BOULVARD > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

5840000 تومان

8440000 تومان

5240000 تومان

1490000 تومان

BOULVARD > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

8490000 تومان

13090000 تومان

7790000 تومان

1490000 تومان

FAIRMONT > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

6190000 تومان

9290000 تومان

4890000 تومان

1490000 تومان

FAIRMONT > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

7490000 تومان

11640000 تومان

5890000 تومان

1490000 تومان

FAIRMONT > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

11440000 تومان

18640000 تومان

8790000 تومان

1490000 تومان

JW MARRIOT > 3 SHAB
درجه هتل
B.B

7340000 تومان

11340000 تومان

4890000 تومان

1490000 تومان

JW MARRIOT > 4 SHAB
درجه هتل
B.B

9090000 تومان

14340000 تومان

5890000 تومان

1490000 تومان

JW MARRIOT > 7 SHAB
درجه هتل
B.B

14190000 تومان

23390000 تومان

8790000 تومان

1490000 تومان

ROYAL > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3840000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2290000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2440000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2890000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL PARK > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4540000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2490000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL PARK > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2740000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL PARK > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7640000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3440000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
QAFQAZ BAKU > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5540000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2490000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
QAFQAZ BAKU > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2740000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
QAFQAZ BAKU > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3440000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
WINTER PARK > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6440000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3240000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
WINTER PARK > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7840000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3690000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
WINTER PARK > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11990000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5090000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BOULVARD > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4390000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BOULVARD > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8440000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5240000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BOULVARD > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13090000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7790000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
FAIRMONT > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4890000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
FAIRMONT > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11640000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5890000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
FAIRMONT > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18640000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8790000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOT > 3 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11340000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4890000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOT > 4 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14340000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5890000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARRIOT > 7 SHAB
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23390000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8790000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو با پرواز ماهان,
نوع تور شهر و خرید,
تاریخ اعتبار از 15 مهر تا اطلاع ثانوی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3.140.000 تومان,
کشور مقصد آذربایجان,
شهر مقصد باکو,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال 240.000 تومان می باشد.
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی