پشتیبانی فروش021-66910186

تور 3 تا 10 شب باکو

مدت اقامت: از 3 تا 10 شب
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
Consul
درجه هتل
B.B

3590000 تومان

3940000 تومان

3290000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

190000 تومان

312000 تومان

155000 تومان

2690000 تومان

Diplomat
درجه هتل
B.B

3840000 تومان

4490000 تومان

3290000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

280000 تومان

495000 تومان

155000 تومان

2690000 تومان

Ganjali Palace
درجه هتل
B.B

3890000 تومان

4590000 تومان

3540000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

290000 تومان

525000 تومان

175000 تومان

2690000 تومان

Diamond / Atlas / Af Hotel City
درجه هتل
B.B

3890000 تومان

4590000 تومان

3240000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

290000 تومان

525000 تومان

95000 تومان

2690000 تومان

Boulevard Side
درجه هتل
B.B

4040000 تومان

4890000 تومان

3390000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

345000 تومان

625000 تومان

125000 تومان

2690000 تومان

Golden Coast
درجه هتل
B.B

4290000 تومان

5540000 تومان

3790000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

425000 تومان

840000 تومان

250000 تومان

2690000 تومان

Staybridge
درجه هتل
B.B

4540000 تومان

5790000 تومان

3990000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

515000 تومان

925000 تومان

325000 تومان

2690000 تومان

Winter Park
درجه هتل
B.B

5190000 تومان

6890000 تومان

4190000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

720000 تومان

1290000 تومان

390000 تومان

2690000 تومان

Boulevard
درجه هتل
B.B

5190000 تومان

6690000 تومان

5190000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

720000 تومان

1210000 تومان

720000 تومان

2690000 تومان

Hyatt Regency
درجه هتل
B.B

5390000 تومان

6990000 تومان

4990000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

780000 تومان

1325000 تومان

650000 تومان

2690000 تومان

Fairmont
درجه هتل
B.B

5890000 تومان

8140000 تومان

5390000 تومان

2690000 تومان

شب اضافه
درجه هتل
B.B

950000 تومان

1700000 تومان

790000 تومان

2690000 تومان

Consul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3940000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3290000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

312000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

155000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Diplomat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3290000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

495000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

155000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Ganjali Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3540000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

525000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

175000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Diamond / Atlas / Af Hotel City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3240000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

525000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

95000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Boulevard Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3390000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

625000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

125000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Golden Coast
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5540000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3790000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

840000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

250000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Staybridge
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3990000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

925000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

325000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Winter Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4190000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1290000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

390000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Boulevard
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5190000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1210000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

720000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4990000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1325000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

650000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8140000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5390000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

790000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 3 تا 10 شب باکو,
تاریخ اعتبار ویژه مهر و آبان,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,590,000 تومان,
کشور مقصد آذربایجان,
شهر مقصد باکو,
توضیحات تور
 • کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی