پشتیبانی فروش021-66910186

تور 6 شب آنتالیا ویژه 1 ، 2 ، 3 اسفد

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
sun express
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
BELKON BELEK
درجه هتل
ALL

3,190,000 تومان

3,490,000 تومان

3,190,000 تومان

2,390,000 تومان

CENDER HOTEL
درجه هتل
ALL

3,790,000 تومان

4,590,000 تومان

3,190,000 تومان

2,390,000 تومان

SEALIFE / PORTOBELLO
درجه هتل
ALL

3,890,000 تومان

4,690,000 تومان

3,090,000 تومان

2,390,000 تومان

GRAND PARK LARA
درجه هتل
ALL

3,990,000 تومان

4,990,000 تومان

3,190,000 تومان

2,390,000 تومان

SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل
U.ALL

3,990,000 تومان

4,890,000 تومان

3,090,000 تومان

2,390,000 تومان

FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل
ALL

4,090,000 تومان

5,090,000 تومان

3,190,000 تومان

2,390,000 تومان

ASTERIA KREMLIN PALACE
درجه هتل
U.ALL

4,390,000 تومان

5,590,000 تومان

3,290,000 تومان

2,390,000 تومان

CLUB HOTEL SERA
درجه هتل
U.ALL

4,490,000 تومان

5,690,000 تومان

3,590,000 تومان

2,390,000 تومان

ADALYA ELITE LARA
درجه هتل
U.ALL

4,590,000 تومان

5,590,000 تومان

3,490,000 تومان

2,390,000 تومان

IC GREEN PALACE
درجه هتل
ALL

4,590,000 تومان

5,690,000 تومان

3,590,000 تومان

2,390,000 تومان

ASKA LARA
درجه هتل
ALL

4,590,000 تومان

5,790,000 تومان

3,490,000 تومان

2,390,000 تومان

MIRACLE RESORT LARA
درجه هتل
U.ALL

4,690,000 تومان

5,790,000 تومان

3,590,000 تومان

2,390,000 تومان

RIXOS DOWN TOWN
درجه هتل
ALL

4,890,000 تومان

6,290,000 تومان

3,690,000 تومان

2,390,000 تومان

TRENDY LARA
درجه هتل
U.ALL

4,990,000 تومان

6,290,000 تومان

3,790,000 تومان

2,390,000 تومان

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
ALL

4,990,000 تومان

6,390,000 تومان

3,690,000 تومان

2,390,000 تومان

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل
U.ALL

5,190,000 تومان

6,590,000 تومان

3,890,000 تومان

2,390,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل
U.ALL

5,290,000 تومان

6,690,000 تومان

3,890,000 تومان

2,390,000 تومان

DELPHIN BE GRAND
درجه هتل
U.ALL

5,590,000 تومان

7,090,000 تومان

4,090,000 تومان

2,390,000 تومان

BARUT LARA
درجه هتل
U.ALL

5,590,000 تومان

7,190,000 تومان

4,090,000 تومان

2,390,000 تومان

TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

5,590,000 تومان

7,090,000 تومان

4,090,000 تومان

2,390,000 تومان

ROYAL HOLIDAY / SEGINUS
درجه هتل
U.ALL

5,890,000 تومان

7,590,000 تومان

4,190,000 تومان

2,390,000 تومان

DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
U.ALL

6,090,000 تومان

7,890,000 تومان

4,290,000 تومان

2,390,000 تومان

RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل
ALL

6,190,000 تومان

8,090,000 تومان

4,390,000 تومان

2,390,000 تومان

SUENO DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

6,590,000 تومان

8,590,000 تومان

4,590,000 تومان

2,390,000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

6,590,000 تومان

8,590,000 تومان

4,590,000 تومان

2,390,000 تومان

TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتل
U.ALL

7,190,000 تومان

9,590,000 تومان

4,890,000 تومان

2,390,000 تومان

BELKON BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
CENDER HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SEALIFE / PORTOBELLO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ASTERIA KREMLIN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB HOTEL SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
IC GREEN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ASKA LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
MIRACLE RESORT LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS DOWN TOWN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TRENDY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
BARUT LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL HOLIDAY / SEGINUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SUENO DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب آنتالیا ویژه 1 ، 2 ، 3 اسفد,
تاریخ اعتبار ویژه 1 ، 2 ، 3 اسفند,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,190,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی