پشتیبانی فروش021-66910186

تور 6 شب آنتالیا ویژه 27 ، 28 ، 29 تیر

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
sun express
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
WHITE ANGEL BELEK
درجه هتل
ALL

5,875,000 تومان

7,890,000 تومان

5,400,000 تومان

4,990,000 تومان

TRANS ATLANTIK
درجه هتل
U.ALL

7,990,000 تومان

12,325,000 تومان

5,745,000 تومان

4,990,000 تومان

IMPERIAL SUNLAND
درجه هتل
U.ALL

7,990,000 تومان

12,570,000 تومان

5,745,000 تومان

4,990,000 تومان

CLUB HOTEL SERA
درجه هتل
U.ALL

8,320,000 تومان

12,410,000 تومان

5,910,000 تومان

4,990,000 تومان

ORANGE COUNTY BELEK
درجه هتل
U.ALL

8,650,000 تومان

15,230,000 تومان

6,075,000 تومان

4,990,000 تومان

KERVANSARAY KUNDU
درجه هتل
U.ALL

8,980,000 تومان

12,965,000 تومان

6,240,000 تومان

4,990,000 تومان

GRAND PARK LARA
درجه هتل
U.ALL

9,175,000 تومان

13,910,000 تومان

6,340,000 تومان

4,990,000 تومان

KERVANSARAY LARA
درجه هتل
U.ALL

9,310,000 تومان

13,505,000 تومان

6,405,000 تومان

4,990,000 تومان

ZEYNEP HOTEL BELEK
درجه هتل
U.ALL

9,440,000 تومان

13,720,000 تومان

6,470,000 تومان

4,990,000 تومان

RAMADA PLAZA
درجه هتل
U.ALL

9,705,000 تومان

14,150,000 تومان

6,600,000 تومان

4,990,000 تومان

ASTERIA KREMLIN
درجه هتل
U.ALL

9,970,000 تومان

15,290,000 تومان

6,735,000 تومان

4,990,000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل
U.ALL

10,100,000 تومان

18,400,000 تومان

6,800,000 تومان

4,990,000 تومان

KAYA BELEK
درجه هتل
U.ALL

10,365,000 تومان

15,230,000 تومان

6,930,000 تومان

4,990,000 تومان

VENEZIA PALACE
درجه هتل
U.ALL

10,430,000 تومان

16,095,000 تومان

6,965,000 تومان

4,990,000 تومان

ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل
U.ALL

10,890,000 تومان

20,130,000 تومان

7,195,000 تومان

4,990,000 تومان

ADALYA ELITE LARA
درجه هتل
U.ALL

11,420,000 تومان

16,960,000 تومان

7,460,000 تومان

4,990,000 تومان

BAIA LARA
درجه هتل
U.ALL

12,080,000 تومان

18,040,000 تومان

7,790,000 تومان

4,990,000 تومان

TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

12,345,000 تومان

18,470,000 تومان

7,920,000 تومان

4,990,000 تومان

CORNELIA DIAMOND
درجه هتل
U.ALL

13,070,000 تومان

19,660,000 تومان

8,285,000 تومان

4,990,000 تومان

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
U.ALL

13,200,000 تومان

19,875,000 تومان

8,350,000 تومان

4,990,000 تومان

DELPHIN BE GRAND
درجه هتل
U.ALL

13,270,000 تومان

19,985,000 تومان

8,385,000 تومان

4,990,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل
U.ALL

13,400,000 تومان

21,280,000 تومان

8,450,000 تومان

4,990,000 تومان

DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل
U.ALL

13,465,000 تومان

20,310,000 تومان

8,485,000 تومان

4,990,000 تومان

RIXOS SUNGATE
درجه هتل
U.ALL

14,190,000 تومان

26,160,000 تومان

8,845,000 تومان

4,990,000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

19,340,000 تومان

36,830,000 تومان

11,420,000 تومان

4,990,000 تومان

WHITE ANGEL BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,875,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,400,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TRANS ATLANTIK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,325,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,745,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,570,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,745,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB HOTEL SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,320,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,410,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,910,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,650,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,230,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,075,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,980,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,965,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,240,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,175,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,910,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,340,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KERVANSARAY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,310,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,505,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,405,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ZEYNEP HOTEL BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,440,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,720,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,470,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,705,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,150,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,600,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ASTERIA KREMLIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,970,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,735,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18,400,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,800,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,365,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,230,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,930,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
VENEZIA PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,430,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,095,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,965,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,130,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,195,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11,420,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,960,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,460,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
BAIA LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12,080,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18,040,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12,345,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18,470,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,920,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CORNELIA DIAMOND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,070,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19,660,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,285,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,200,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19,875,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,350,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,270,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19,985,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,385,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,400,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21,280,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,450,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13,465,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,310,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,485,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS SUNGATE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26,160,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,845,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

19,340,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36,830,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,420,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

4,990,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب آنتالیا ویژه 27 ، 28 ، 29 تیر,
تاریخ اعتبار ویژه 27 ، 28 ، 29 تیر,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, میان وعده, اینترنت رایگان, راهنما فرودگاه, گشت خرید, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز چارتر,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 5,875,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی