پشتیبانی فروش021-66910186

تور 6 شب آنتالیا ویژه 26 ، 27 مهر

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
sun express
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
BELKON BELEK
درجه هتل
ALL

3,890,000 تومان

4,645,000 تومان

3,295,000 تومان

2,390,000 تومان

DAIMA BIZ
درجه هتل
U.ALL

5,470,000 تومان

7,840,000 تومان

4,085,000 تومان

2,390,000 تومان

GRAND RING
درجه هتل
U.ALL

5,670,000 تومان

7,885,000 تومان

4,185,000 تومان

2,390,000 تومان

DOSINIA LUXURY
درجه هتل
U.ALL

5,870,000 تومان

8,575,000 تومان

4,285,000 تومان

2,390,000 تومان

ORANGE COUNTY BELEK
درجه هتل
U.ALL

5,935,000 تومان

9,755,000 تومان

4,315,000 تومان

2,390,000 تومان

KERVANSARAY LARA
درجه هتل
U.ALL

6,000,000 تومان

8,100,000 تومان

4,350,000 تومان

2,390,000 تومان

ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل
U.ALL

6,065,000 تومان

10,045,000 تومان

4,385,000 تومان

2,390,000 تومان

SHERWOOD SUITE LARA
درجه هتل
U.ALL

6,065,000 تومان

8,210,000 تومان

4,385,000 تومان

2,390,000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل
U.ALL

6,130,000 تومان

10,190,000 تومان

4,415,000 تومان

2,390,000 تومان

SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل
U.ALL

6,395,000 تومان

8,750,000 تومان

4,550,000 تومان

2,390,000 تومان

CLUB HOTEL SERA
درجه هتل
U.ALL

6,860,000 تومان

9,955,000 تومان

4,780,000 تومان

2,390,000 تومان

RAMADA PLAZA
درجه هتل
U.ALL

6,990,000 تومان

9,720,000 تومان

4,845,000 تومان

2,390,000 تومان

LETOONIA GOLF BELEK
درجه هتل
U.ALL

7,055,000 تومان

10,305,000 تومان

4,880,000 تومان

2,390,000 تومان

IC SANTAI FAMILY
درجه هتل
U.ALL

7,120,000 تومان

9,935,000 تومان

4,910,000 تومان

2,390,000 تومان

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل
U.ALL

7,520,000 تومان

10,585,000 تومان

5,110,000 تومان

2,390,000 تومان

VENEZIA PALACE
درجه هتل
U.ALL

7,715,000 تومان

11,455,000 تومان

5,210,000 تومان

2,390,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل
U.ALL

7,715,000 تومان

11,455,000 تومان

5,210,000 تومان

2,390,000 تومان

PAPILLON AYSCHA
درجه هتل
U.ALL

7,980,000 تومان

14,220,000 تومان

5,340,000 تومان

2,390,000 تومان

DELPHIN BE GRAND
درجه هتل
U.ALL

8,180,000 تومان

11,665,000 تومان

5,440,000 تومان

2,390,000 تومان

SUSESI RESORT
درجه هتل
U.ALL

8,970,000 تومان

12,960,000 تومان

5,835,000 تومان

2,390,000 تومان

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل
U.ALL

9,300,000 تومان

13,500,000 تومان

6,000,000 تومان

2,390,000 تومان

ROYAL SEGINUS
درجه هتل
U.ALL

9,500,000 تومان

13,825,000 تومان

6,100,000 تومان

2,390,000 تومان

ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتل
U.ALL

9,500,000 تومان

13,825,000 تومان

6,100,000 تومان

2,390,000 تومان

CORNELIA DIAMOND
درجه هتل
U.ALL

9,960,000 تومان

14,580,000 تومان

6,330,000 تومان

2,390,000 تومان

RIXOS SUNGATE
درجه هتل
U.ALL

9,960,000 تومان

17,750,000 تومان

6,330,000 تومان

2,390,000 تومان

BELKON BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,645,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,295,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
DAIMA BIZ
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,470,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,840,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,085,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND RING
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,670,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,885,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,185,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
DOSINIA LUXURY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,870,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,575,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,285,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,935,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,755,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,315,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
KERVANSARAY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,000,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,100,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,350,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,065,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,045,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,385,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD SUITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,065,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,210,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,385,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,130,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,415,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD DREAMS BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,395,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,750,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,550,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB HOTEL SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,860,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,955,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,720,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,845,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
LETOONIA GOLF BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,055,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,305,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,880,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
IC SANTAI FAMILY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,120,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,935,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,910,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,520,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,585,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,110,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
VENEZIA PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,715,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,455,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,210,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,715,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,455,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,210,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
PAPILLON AYSCHA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,980,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,220,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,340,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,180,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,665,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,440,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SUSESI RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,970,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,960,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,835,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,300,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,500,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,000,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL SEGINUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,825,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,100,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,825,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,100,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
CORNELIA DIAMOND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,960,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,580,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,330,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS SUNGATE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,960,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,750,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,330,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,390,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب آنتالیا ویژه 26 ، 27 مهر,
تاریخ اعتبار ویژه 26 ، 27 مهر,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,890,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی