پشتیبانی فروش021-66910186

تور 7 شب کوالالامپور

مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
PACIFIC EXPRESS
درجه هتل
B.B

3840000 تومان

5690000 تومان

3240000 تومان

2690000 تومان

SANDPIER / MY HOTEL
درجه هتل
B.B

3890000 تومان

5690000 تومان

3240000 تومان

2690000 تومان

COSMO
درجه هتل
B.B

4440000 تومان

6540000 تومان

3790000 تومان

2840000 تومان

ROYAL CHULAN BUTIK
درجه هتل
B.B

4740000 تومان

6990000 تومان

4140000 تومان

2890000 تومان

FURAMA
درجه هتل
B.B

4940000 تومان

7740000 تومان

4340000 تومان

2940000 تومان

IBIS CITY CENTER
درجه هتل
B.B

5140000 تومان

7940000 تومان

4340000 تومان

3040000 تومان

SUNWAY PUTRA
درجه هتل
B.B

5040000 تومان

7740000 تومان

4440000 تومان

2940000 تومان

PACIFIC REGENCY
درجه هتل
B.B

5240000 تومان

8040000 تومان

4590000 تومان

2940000 تومان

NOVOTEL
درجه هتل
B.B

5340000 تومان

8290000 تومان

4690000 تومان

2970000 تومان

CORUS
درجه هتل
B.B

5470000 تومان

8590000 تومان

4840000 تومان

3040000 تومان

CONCORDE
درجه هتل
B.B

5590000 تومان

8690000 تومان

4990000 تومان

3040000 تومان

DORSTT REGENCY
درجه هتل
B.B

5640000 تومان

8790000 تومان

4940000 تومان

3040000 تومان

BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتل
B.B

5840000 تومان

9240000 تومان

3090000 تومان

WESTIN
درجه هتل
B.B

5990000 تومان

10490000 تومان

5190000 تومان

3240000 تومان

ISTANA
درجه هتل
B.B

6040000 تومان

9540000 تومان

5290000 تومان

3090000 تومان

ROYAL CHULAN / PULLMAN
درجه هتل
B.B

6340000 تومان

10090000 تومان

5690000 تومان

3140000 تومان

RENAISSANCE
درجه هتل
B.B

6490000 تومان

10340000 تومان

5840000 تومان

3190000 تومان

SHERATON IMPERIAL
درجه هتل
B.B

6890000 تومان

11190000 تومان

6290000 تومان

3290000 تومان

GRAND MILLINEUM
درجه هتل
B.B

6990000 تومان

11490000 تومان

6340000 تومان

3290000 تومان

INTERCONTINENTAL
درجه هتل
B.B

7090000 تومان

11640000 تومان

6490000 تومان

3390000 تومان

PACIFIC EXPRESS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3240000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
SANDPIER / MY HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3240000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
COSMO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3790000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2840000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN BUTIK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4140000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2890000 تومان

موقعیت مکانی
FURAMA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7740000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4340000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2940000 تومان

موقعیت مکانی
IBIS CITY CENTER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7940000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4340000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت مکانی
SUNWAY PUTRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7740000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4440000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2940000 تومان

موقعیت مکانی
PACIFIC REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8040000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4590000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2940000 تومان

موقعیت مکانی
NOVOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4690000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2970000 تومان

موقعیت مکانی
CORUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4840000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت مکانی
CONCORDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4990000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت مکانی
DORSTT REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4940000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت مکانی
BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9240000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

3090000 تومان

موقعیت مکانی
WESTIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5190000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3240000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9540000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5290000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3090000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN / PULLMAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5690000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3140000 تومان

موقعیت مکانی
RENAISSANCE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10340000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5840000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3190000 تومان

موقعیت مکانی
SHERATON IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11190000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6290000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND MILLINEUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6340000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت مکانی
INTERCONTINENTAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11640000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6490000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 7 شب کوالالامپور,
تاریخ اعتبار از 20 مهر تا اطلاع ثانوی,
خدمات صبحانه, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, بیمه مسافرتی,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3.840.000 تومان,
کشور مقصد مالزی,
شهر مقصد کوالالامپور,
توضیحات تور
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار گذرنامه به عهده مسافر می باشد .
 • نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان می باشد .
تور مرتبط
مقاله مرتبط
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی