پشتیبانی فروش021-66910186

تور زمینی 4 شب وان ترکیه ویژه نوروز 1401

مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
YAKUT
درجه هتل
B.B

2,990,000 تومان

4,290,000 تومان

2,890,000 تومان

1,390,000 تومان

RUSHAN SUITE
درجه هتل
B.B

3,630,000 تومان

5,610,000 تومان

3,560,000 تومان

1,390,000 تومان

RUA WORLD
درجه هتل
B.B

3,790,000 تومان

4,820,000 تومان

3,500,000 تومان

1,390,000 تومان

SARDUR
درجه هتل
B.B

3,890,000 تومان

6,200,000 تومان

3,690,000 تومان

1,390,000 تومان

VAN LIFE
درجه هتل
B.B

4,040,000 تومان

6,400,000 تومان

3,620,000 تومان

1,390,000 تومان

TAMARA
درجه هتل
B.B

4,090,000 تومان

6,130,000 تومان

3,890,000 تومان

1,390,000 تومان

RENESANCE LIFE
درجه هتل
B.B

4,090,000 تومان

5,160,000 تومان

4,060,000 تومان

1,390,000 تومان

TAHT PALACE
درجه هتل
B.B

4,490,000 تومان

7,460,000 تومان

4,090,000 تومان

1,390,000 تومان

VAN SUITE
درجه هتل
B.B

4,540,000 تومان

7,480,000 تومان

3,560,000 تومان

1,390,000 تومان

ROYAL PALACE
درجه هتل
B.B

4,540,000 تومان

7,480,000 تومان

4,090,000 تومان

1,390,000 تومان

ELITE WORLD
درجه هتل
B.B

5,140,000 تومان

8,120,000 تومان

4,530,000 تومان

1,390,000 تومان

YAKUT اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

2,790,000 تومان

TAMARA اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,320,000 تومان

VAN SUITE اتاق 5 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,190,000 تومان

VAN SUITE اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,380,000 تومان

VAN SUITE اتاق 6 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,140,000 تومان

SARDUR اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,590,000 تومان

TAHT PALACE اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,900,000 تومان

ROYAL PALACE اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل
B.B

3,900,000 تومان

YAKUT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RUSHAN SUITE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,630,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,610,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,560,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RUA WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,820,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,500,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
SARDUR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,200,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
VAN LIFE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,040,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,400,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,620,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TAMARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,130,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
RENESANCE LIFE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,160,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,060,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
TAHT PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,460,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
VAN SUITE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,540,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,480,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

3,560,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,540,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,480,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
ELITE WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,140,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,120,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,530,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

1,390,000 تومان

موقعیت مکانی
YAKUT اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
TAMARA اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,320,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
VAN SUITE اتاق 5 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
VAN SUITE اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,380,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
VAN SUITE اتاق 6 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,140,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
SARDUR اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
TAHT PALACE اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
ROYAL PALACE اتاق 4 نفره ( قیمت هر نفر )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور زمینی 4 شب وان ترکیه ویژه نوروز 1401,
تاریخ اعتبار ویژه 27 اسفند و 2 ، 6 ، 10 فروردین,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل اتوبوس VIP,
شروع قیمت ها از 2,990,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد وان,
توضیحات تور
 • کمیسیون همکار محترم 300.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی