پشتیبانی فروش021-66910186

تور 6 شب آلانیا ویژه 29 شهریور

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
Tailwind Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
CLUB SUNNY WORLD
درجه هتل
ALL

5,290,000 تومان

7,790,000 تومان

4,890,000 تومان

3,890,000 تومان

BIN BILLA
درجه هتل
ALL

5,590,000 تومان

8,290,000 تومان

4,890,000 تومان

3,890,000 تومان

KLAS DOM
درجه هتل
ALL

5,990,000 تومان

8,690,000 تومان

5,290,000 تومان

3,890,000 تومان

MAGNOLIA
درجه هتل
ALL

6,090,000 تومان

8,590,000 تومان

5,490,000 تومان

3,890,000 تومان

HEDEF KLEOPATRA
درجه هتل
ALL

6,490,000 تومان

9,290,000 تومان

5,890,000 تومان

3,890,000 تومان

PERRE DELTA
درجه هتل
U.ALL

6,690,000 تومان

9,590,000 تومان

5,890,000 تومان

3,890,000 تومان

HEDEF ROSE GARDEN
درجه هتل
ALL

6,890,000 تومان

9,790,000 تومان

5,990,000 تومان

3,890,000 تومان

SENZA THE INN
درجه هتل
U.ALL

7,290,000 تومان

11,490,000 تومان

6,190,000 تومان

3,890,000 تومان

SEALIFE BUKET
درجه هتل
U.ALL

7,590,000 تومان

12,390,000 تومان

6,390,000 تومان

3,890,000 تومان

ALAN XAFIRA DELUXE
درجه هتل
U.ALL

7,890,000 تومان

12,590,000 تومان

6,490,000 تومان

3,890,000 تومان

HEDEF RESORT
درجه هتل
U.ALL

7,890,000 تومان

13,290,000 تومان

6,590,000 تومان

3,890,000 تومان

HEDEF BEACH
درجه هتل
U.ALL

7,890,000 تومان

13,290,000 تومان

6,590,000 تومان

3,890,000 تومان

VIKINGEN INFINITY
درجه هتل
U.ALL

8,390,000 تومان

13,890,000 تومان

6,590,000 تومان

3,890,000 تومان

ORANGE COUNTY ALANYA
درجه هتل
U.ALL

8,690,000 تومان

14,290,000 تومان

6,690,000 تومان

3,890,000 تومان

EFTALIA OCEAN
درجه هتل
U.ALL

9,190,000 تومان

14,590,000 تومان

6,790,000 تومان

3,890,000 تومان

MUKARNAS
درجه هتل
U.ALL

9,290,000 تومان

14,990,000 تومان

6,890,000 تومان

3,890,000 تومان

UTOPIA WORLD > VILLA
درجه هتل
U.ALL

9,290,000 تومان

15,090,000 تومان

6,990,000 تومان

3,890,000 تومان

GRANADA LUXURY ALANYA
درجه هتل
U.ALL

9,790,000 تومان

15,290,000 تومان

7,190,000 تومان

3,890,000 تومان

UTOPIA WORLD > MAIN
درجه هتل
U.ALL

9,990,000 تومان

15,590,000 تومان

7,390,000 تومان

3,890,000 تومان

HAYDAR PASHA
درجه هتل
U.ALL

10,090,000 تومان

15,790,000 تومان

7,590,000 تومان

3,890,000 تومان

LONG BEACH RESORT
درجه هتل
U.ALL

10,290,000 تومان

16,190,000 تومان

7,890,000 تومان

3,890,000 تومان

RUBI PLATINUM
درجه هتل
U.ALL

11,190,000 تومان

16,690,000 تومان

7,990,000 تومان

3,890,000 تومان

CLUB SUNNY WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
BIN BILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
KLAS DOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
MAGNOLIA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
HEDEF KLEOPATRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
PERRE DELTA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
HEDEF ROSE GARDEN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
SENZA THE INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
SEALIFE BUKET
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
ALAN XAFIRA DELUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
HEDEF RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
HEDEF BEACH
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
VIKINGEN INFINITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
ORANGE COUNTY ALANYA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
EFTALIA OCEAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
MUKARNAS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
UTOPIA WORLD > VILLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

6,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY ALANYA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
UTOPIA WORLD > MAIN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
HAYDAR PASHA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
LONG BEACH RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
RUBI PLATINUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

3,890,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب آلانیا ویژه 29 شهریور,
تاریخ اعتبار ویژه 29 شهریور,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
شروع قیمت ها از 5,290,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آلانیا,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی