پشتیبانی فروش021-66910186
شکوه دنیای پرواز

تور 6 شب ازمیر ویژه 18 بهمن

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
sun express
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
LIFE CORNER
درجه هتل
B.B

4,590,000 تومان

5,290,000 تومان

4,090,000 تومان

2,990,000 تومان

GRAND CORNER
درجه هتل
B.B

4,590,000 تومان

5,290,000 تومان

4,090,000 تومان

2,990,000 تومان

THE NEW ZEYBEK HOTEL
درجه هتل
B.B

4,790,000 تومان

5,590,000 تومان

4,190,000 تومان

2,990,000 تومان

HOTEL MARLA
درجه هتل
B.B

4,990,000 تومان

5,790,000 تومان

4,290,000 تومان

2,990,000 تومان

KORDON OTEL ALSANCAK
درجه هتل
B.B

4,990,000 تومان

6,090,000 تومان

4,290,000 تومان

2,990,000 تومان

HOTEL ISMIRA
درجه هتل
B.B

4,990,000 تومان

5,890,000 تومان

4,290,000 تومان

2,990,000 تومان

KAYA PRESTIGE IZMIR
درجه هتل
B.B

5,290,000 تومان

6,290,000 تومان

4,390,000 تومان

2,990,000 تومان

ANEMON
درجه هتل
B.B

5,290,000 تومان

6,190,000 تومان

4,390,000 تومان

2,990,000 تومان

BLANCA HOTEL
درجه هتل
B.B

5,290,000 تومان

6,290,000 تومان

4,390,000 تومان

2,990,000 تومان

KARACA HOTEL
درجه هتل
B.B

5,390,000 تومان

6,590,000 تومان

4,490,000 تومان

2,990,000 تومان

KORDON OTEL CANKAYA
درجه هتل
B.B

5,890,000 تومان

7,690,000 تومان

4,690,000 تومان

2,990,000 تومان

BEST WESTERN KONAK
درجه هتل
B.B

5,890,000 تومان

7,290,000 تومان

4,690,000 تومان

2,990,000 تومان

KORDON OTEL PASAPORT
درجه هتل
B.B

6,190,000 تومان

8,290,000 تومان

4,890,000 تومان

2,990,000 تومان

KAYA THERMAL IZMIR
درجه هتل
B.B

6,190,000 تومان

8,090,000 تومان

4,890,000 تومان

2,990,000 تومان

RENAISSANCE IZMIR
درجه هتل
B.B

6,190,000 تومان

8,290,000 تومان

4,890,000 تومان

2,990,000 تومان

HILTON GARDEN INN
درجه هتل
B.B

6,490,000 تومان

8,290,000 تومان

4,990,000 تومان

2,990,000 تومان

DOUBLE TREE ALSANCAL
درجه هتل
B.B

6,890,000 تومان

8,890,000 تومان

5,190,000 تومان

2,990,000 تومان

WYNDHAM GRAND OZDILEK
درجه هتل
B.B

6,890,000 تومان

9,590,000 تومان

5,190,000 تومان

2,990,000 تومان

MOVENPICK IZMIR
درجه هتل
B.B

6,890,000 تومان

9,290,000 تومان

5,190,000 تومان

2,990,000 تومان

HILTON IZMIR
درجه هتل
B.B

7,190,000 تومان

9,790,000 تومان

5,390,000 تومان

2,990,000 تومان

SWISS IZMIR
درجه هتل
B.B

7,590,000 تومان

10,490,000 تومان

5,590,000 تومان

2,990,000 تومان

LIFE CORNER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND CORNER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
THE NEW ZEYBEK HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
HOTEL MARLA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KORDON OTEL ALSANCAK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
HOTEL ISMIRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA PRESTIGE IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ANEMON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
BLANCA HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KARACA HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KORDON OTEL CANKAYA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
BEST WESTERN KONAK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KORDON OTEL PASAPORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA THERMAL IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RENAISSANCE IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
HILTON GARDEN INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

4,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DOUBLE TREE ALSANCAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
WYNDHAM GRAND OZDILEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
MOVENPICK IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
HILTON IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SWISS IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

5,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

2,990,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب ازمیر ویژه 18 بهمن,
تاریخ اعتبار ویژه 18 بهمن,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, صبحانه,
محل اقامت هتل,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 4,590,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد ازمیر,
توضیحات تور
 • نرخ زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی