پشتیبانی فروش021-66910186

تور 6 شب ازمیر ویژه نوروز 1401

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
Turkish Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
ALICAN HOTEL
درجه هتل
B.B

11,320,000 تومان

12,220,000 تومان

10,420,000 تومان

9,990,000 تومان

LALELI ZEYBEK
درجه هتل
B.B

11,320,000 تومان

12,220,000 تومان

10,420,000 تومان

9,990,000 تومان

THE NEW ZEYBEK
درجه هتل
B.B

12,040,000 تومان

13,550,000 تومان

10,780,000 تومان

9,990,000 تومان

NK HOTEL
درجه هتل
B.B

12,040,000 تومان

13,300,000 تومان

10,780,000 تومان

9,990,000 تومان

LIFE CORNER
درجه هتل
B.B

12,400,000 تومان

13,840,000 تومان

10,960,000 تومان

9,990,000 تومان

GRAND CORNER
درجه هتل
B.B

12,400,000 تومان

13,840,000 تومان

10,960,000 تومان

9,990,000 تومان

ATLAS HOTEL
درجه هتل
B.B

12,760,000 تومان

14,380,000 تومان

11,140,000 تومان

9,990,000 تومان

BEYOND HOTEL
درجه هتل
B.B

13,120,000 تومان

15,280,000 تومان

11,320,000 تومان

9,990,000 تومان

ARMIS HOTEL
درجه هتل
B.B

13,120,000 تومان

15,280,000 تومان

11,320,000 تومان

9,990,000 تومان

SMART HOTEL
درجه هتل
B.B

13,120,000 تومان

15,280,000 تومان

11,320,000 تومان

9,990,000 تومان

IZMIR PALACE
درجه هتل
B.B

13,120,000 تومان

14,920,000 تومان

11,320,000 تومان

9,990,000 تومان

ANEMON IZMIR
درجه هتل
B.B

13,480,000 تومان

15,460,000 تومان

11,500,000 تومان

9,990,000 تومان

KAYA PRESTIGE
درجه هتل
B.B

13,480,000 تومان

16,650,000 تومان

11,500,000 تومان

9,990,000 تومان

HOTEL ISMIRA
درجه هتل
B.B

13,840,000 تومان

16,000,000 تومان

11,680,000 تومان

9,990,000 تومان

MARLA HOTEL
درجه هتل
B.B

13,840,000 تومان

16,000,000 تومان

11,680,000 تومان

9,990,000 تومان

KORDON ACANKAYA
درجه هتل
B.B

14,200,000 تومان

17,940,000 تومان

11,860,000 تومان

9,990,000 تومان

KARACA HOTEL
درجه هتل
B.B

14,920,000 تومان

17,620,000 تومان

12,220,000 تومان

9,990,000 تومان

RAMADA PLAZA
درجه هتل
B.B

14,920,000 تومان

18,160,000 تومان

12,220,000 تومان

9,990,000 تومان

KORDON PASAPORT
درجه هتل
B.B

15,280,000 تومان

19,880,000 تومان

12,400,000 تومان

9,990,000 تومان

RAMADA ENCORE
درجه هتل
B.B

15,640,000 تومان

19,920,000 تومان

9,990,000 تومان

WYNDHAM GRAND
درجه هتل
B.B

15,640,000 تومان

21,150,000 تومان

12,580,000 تومان

9,990,000 تومان

MOVENPICK IZMIR
درجه هتل
B.B

15,640,000 تومان

20,530,000 تومان

12,580,000 تومان

9,990,000 تومان

KAYA THERMAL IZMIR
درجه هتل
B.B

15,640,000 تومان

20,530,000 تومان

12,580,000 تومان

9,990,000 تومان

RENAISSANCE IZMIR
درجه هتل
B.B

17,800,000 تومان

24,420,000 تومان

13,660,000 تومان

9,990,000 تومان

HILTON GARDEN INN
درجه هتل
B.B

17,800,000 تومان

25,250,000 تومان

13,660,000 تومان

9,990,000 تومان

SWISS IZMIR
درجه هتل
B.B

18,520,000 تومان

27,520,000 تومان

14,020,000 تومان

9,990,000 تومان

MARRIOTT IZMIR
درجه هتل
B.B

19,240,000 تومان

25,070,000 تومان

14,380,000 تومان

9,990,000 تومان

ALICAN HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,320,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,220,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,420,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
LALELI ZEYBEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,320,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,220,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,420,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
THE NEW ZEYBEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,040,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,550,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
NK HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,040,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,300,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
LIFE CORNER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,400,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,840,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,960,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND CORNER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,400,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,840,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,960,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ATLAS HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,760,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,380,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,140,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
BEYOND HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,120,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,280,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,320,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ARMIS HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,120,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,280,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,320,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SMART HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,120,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,280,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,320,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
IZMIR PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,120,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,920,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,320,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ANEMON IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,480,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,460,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,500,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA PRESTIGE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,480,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,650,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,500,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
HOTEL ISMIRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,840,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,000,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,680,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
MARLA HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,840,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,000,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,680,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KORDON ACANKAYA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14,200,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,940,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,860,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KARACA HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14,920,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,620,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,220,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14,920,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18,160,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,220,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KORDON PASAPORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15,280,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19,880,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,400,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RAMADA ENCORE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19,920,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
WYNDHAM GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21,150,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,580,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
MOVENPICK IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,530,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,580,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA THERMAL IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,530,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,580,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RENAISSANCE IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

17,800,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,420,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

13,660,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
HILTON GARDEN INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

17,800,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25,250,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

13,660,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SWISS IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

18,520,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27,520,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,020,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
MARRIOTT IZMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19,240,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25,070,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

14,380,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,990,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب ازمیر ویژه نوروز 1401,
تاریخ اعتبار ویژه 27 اسفند و 5 ، 12 فروردین,
خدمات بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, صبحانه,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 11,320,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد ازمیر,
توضیحات تور
 • نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد .
 • کمیسیون همکارمحترم 800.000 تومان می باشد .
 • پکیج در تاریخ 27 اسفند ( هر نفر در اتاق 2 تخته مبلغ 1.000.000 تومان ، اتاق یک تخته مبلغ 1.500.000 تومان ، کودک با تخت مبلغ 500.000 تومان ، کودک بدون تخت مبلغ 1.000.000 تومان ) افـزایـش نـرخ دارد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی