پشتیبانی فروش021-66910186
شکوه دنیای پرواز

تور 6 شب آنتالیا ( هتل های گارانتی ) نوروز 1402

مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
Pegasus Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
RAMADA RESORT LARA
درجه هتل
U.ALL

29,490,000 تومان

38,790,000 تومان

19,990,000 تومان

16,990,000 تومان

SEALIFE FAMILY RESORT
درجه هتل
U.ALL

30,090,000 تومان

39,900,000 تومان

20,290,000 تومان

16,990,000 تومان

TRANS ATLANTIK
درجه هتل
U.ALL

30,990,000 تومان

41,100,000 تومان

20,390,000 تومان

16,990,000 تومان

PORTOBELLO HOTEL
درجه هتل
U.ALL

32,590,000 تومان

43,590,000 تومان

20,790,000 تومان

16,990,000 تومان

KAYA BELEK
درجه هتل
U.ALL

34,590,000 تومان

47,090,000 تومان

21,490,000 تومان

16,990,000 تومان

ASKA LARA ( MAIN BUILDING )
درجه هتل
U.ALL

35,690,000 تومان

49,090,000 تومان

21,890,000 تومان

16,990,000 تومان

LIMAK ATLANTIS DELUXE
درجه هتل
U.ALL

34,990,000 تومان

48,090,000 تومان

21,790,000 تومان

16,990,000 تومان

SUENO GOLF BELEK
درجه هتل
U.ALL

35,990,000 تومان

49,590,000 تومان

22,000,000 تومان

16,990,000 تومان

FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل
U.ALL

36,290,000 تومان

50,590,000 تومان

22,390,000 تومان

16,990,000 تومان

ROYAL WINGS LARA
درجه هتل
U.ALL

36,990,000 تومان

51,290,000 تومان

22,390,000 تومان

16,990,000 تومان

ADALYA ELITE LARA ( FAMILY 4 PAX )
درجه هتل
U.ALL

36,990,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

ADALYA ELITE LARA ( LAND VIEW )
درجه هتل
U.ALL

38,890,000 تومان

54,690,000 تومان

23,090,000 تومان

16,990,000 تومان

ADALYA ELITE LARA ( SIDE SEA VIEW )
درجه هتل
U.ALL

40,400,000 تومان

57,290,000 تومان

23,590,000 تومان

16,990,000 تومان

ADALYA ELITE LARA ( SEA VIEW )
درجه هتل
U.ALL

41,990,000 تومان

59,990,000 تومان

24,090,000 تومان

16,990,000 تومان

TITANIC DELUXE LARA
درجه هتل
U.ALL

39,900,000 تومان

56,790,000 تومان

23,590,000 تومان

16,990,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK (LAND VIEW)
درجه هتل
U.ALL

40,990,000 تومان

57,890,000 تومان

23,590,000 تومان

16,990,000 تومان

GRANADA LUXURY BELEK (POOL VIEW)
درجه هتل
U.ALL

42,590,000 تومان

60,590,000 تومان

24,090,000 تومان

16,990,000 تومان

TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل
U.ALL

44,390,000 تومان

63,890,000 تومان

24,890,000 تومان

16,990,000 تومان

SUENO DELUXE BELEK ( LAND VIEW )
درجه هتل
U.ALL

43,990,000 تومان

63,090,000 تومان

24,600,000 تومان

16,990,000 تومان

SUENO DELUXE BELEK ( SEA VIEW )
درجه هتل
U.ALL

45,590,000 تومان

65,790,000 تومان

25,190,000 تومان

16,990,000 تومان

SUENO DELUXE BELEK ( DELUXE LAND )
درجه هتل
U.ALL

47,190,000 تومان

68,390,000 تومان

25,690,000 تومان

16,990,000 تومان

SUENO DELUXE BELEK ( DELUXE SEA )
درجه هتل
U.ALL

48,690,000 تومان

71,090,000 تومان

26,190,000 تومان

16,990,000 تومان

KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتل
U.ALL

47,990,000 تومان

70,390,000 تومان

26,190,000 تومان

16,990,000 تومان

TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتل
U.ALL

54,390,000 تومان

81,290,000 تومان

28,390,000 تومان

16,990,000 تومان

CALISTA LUXURY RESORT
درجه هتل
U.ALL

57,990,000 تومان

92,390,000 تومان

30,490,000 تومان

16,990,000 تومان

RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل
ALL

61,090,000 تومان

89,500,000 تومان

29,890,000 تومان

16,990,000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل
U.ALL

67,890,000 تومان

103,490,000 تومان

32,900,000 تومان

16,990,000 تومان

REGNUM CARYA ( JADE ROOM )
درجه هتل
U.ALL

76,990,000 تومان

118,990,000 تومان

35,590,000 تومان

16,990,000 تومان

CULLINAN BELEK
درجه هتل
U.ALL

78,300,000 تومان

120,790,000 تومان

36,190,000 تومان

16,990,000 تومان

REGNUM CARYA ( PEAR POOL )
درجه هتل
U.ALL

84,990,000 تومان

132,890,000 تومان

38,390,000 تومان

16,990,000 تومان

RAMADA RESORT LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

29,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

19,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SEALIFE FAMILY RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

30,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

39,900,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

20,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TRANS ATLANTIK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

30,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41,100,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

20,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
PORTOBELLO HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

32,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

20,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

21,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ASKA LARA ( MAIN BUILDING )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

35,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

49,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

21,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
LIMAK ATLANTIS DELUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

21,790,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SUENO GOLF BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

35,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

49,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

22,000,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

50,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

22,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL WINGS LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

51,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

22,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA ( FAMILY 4 PAX )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

6 تا 12 سال با تخت

0 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

0 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA ( LAND VIEW )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

38,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54,690,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

23,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA ( SIDE SEA VIEW )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

40,400,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

57,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

23,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
ADALYA ELITE LARA ( SEA VIEW )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

59,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

24,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC DELUXE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

39,900,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

56,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

23,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK (LAND VIEW)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

40,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

57,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

23,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
GRANADA LUXURY BELEK (POOL VIEW)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

42,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

60,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

24,090,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

44,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

63,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

24,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SUENO DELUXE BELEK ( LAND VIEW )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

43,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

63,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

24,600,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SUENO DELUXE BELEK ( SEA VIEW )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

45,590,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

65,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

25,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SUENO DELUXE BELEK ( DELUXE LAND )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

47,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

68,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

25,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
SUENO DELUXE BELEK ( DELUXE SEA )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

48,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

71,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

26,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
KAYA PALAZZO BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

47,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

70,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

26,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
TITANIC MARDAN PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

54,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

81,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

28,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CALISTA LUXURY RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

57,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

92,390,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

30,490,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

61,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

89,500,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

29,890,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

67,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

103,490,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

32,900,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
REGNUM CARYA ( JADE ROOM )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

76,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

118,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

35,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CULLINAN BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

78,300,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

120,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

36,190,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
REGNUM CARYA ( PEAR POOL )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

84,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

132,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

38,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

16,990,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 6 شب آنتالیا ( هتل های گارانتی ) نوروز 1402,
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 1402,
خدمات صبحانه, نهار, شام, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 29,490,000 تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
توضیحات تور
 • تاریخ های 25 اسفند و 10 ، 11 فروردین ( قیمت طبق پکیج )
 • پکیج در تاریخ های 26 اسفند و 7 ، 8 ، 9 فروردین مبلغ 2.000.000 تومان افزایـش نـرخ دارد .
 • پکیج در تاریخ های 27 اسفند و 5 ، 6 فروردین مبلغ 3.000.000 تومان افـزایـش نـرخ دارد .
 • پکیج در تاریخ های 28 اسفند و 1 ، 4 فروردین مبلغ 4.000.000 تومان افـزایـش نـرخ دارد .
 • پکیج در تاریخ های 29 اسفند و 2 ، 3 فروردین مبلغ 5.000.000 تومان افـزایـش نـرخ دارد .
 • پکیج در تاریخ 12 فروردین مبلغ 1.000.000 تومان کاهـش نـرخ دارد .
 • کمیسیون همکار محترم 1.000.000 تومان می باشد.
 • نوزاد زیر 2 سال مبلغ 1.990.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی