پشتیبانی فروش021-66910186

تور 7 شب مالزی ویژه نوروز 99

مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
SANDPIPER
درجه هتل
B.B

10,090,000 تومان

11,340,000 تومان

8,740,000 تومان

7,740,000 تومان

PACIFIC EXPRESS
درجه هتل
B.B

10,090,000 تومان

11,340,000 تومان

8,740,000 تومان

7,740,000 تومان

FLAMINGO BY THE LAKE
درجه هتل
B.B

10,290,000 تومان

11,740,000 تومان

8,540,000 تومان

7,740,000 تومان

COSMO
درجه هتل
B.B

10,540,000 تومان

12,290,000 تومان

8,940,000 تومان

7,940,000 تومان

OAKWOOD
درجه هتل
B.B

10,940,000 تومان

12,890,000 تومان

9,290,000 تومان

8,040,000 تومان

TAMU HOTEL
درجه هتل
B.B

11,040,000 تومان

13,290,000 تومان

9,690,000 تومان

8,140,000 تومان

ROYAL HOTEL
درجه هتل
B.B

11,240,000 تومان

13,640,000 تومان

9,590,000 تومان

8,140,000 تومان

ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتل
B.B

11,240,000 تومان

13,640,000 تومان

9,590,000 تومان

8,140,000 تومان

SERI PACIFIC
درجه هتل
B.B

11,240,000 تومان

13,640,000 تومان

9,590,000 تومان

8,140,000 تومان

PACIFIC REGENCY
درجه هتل
B.B

11,340,000 تومان

13,840,000 تومان

9,690,000 تومان

8,240,000 تومان

SUNWAY PUTRA
درجه هتل
B.B

11,440,000 تومان

14,040,000 تومان

9,590,000 تومان

8,240,000 تومان

CONCORDE
درجه هتل
B.B

11,640,000 تومان

14,440,000 تومان

9,990,000 تومان

8,340,000 تومان

IMPIANA / DORSETT REGENCY
درجه هتل
B.B

11,640,000 تومان

14,440,000 تومان

9,990,000 تومان

8,340,000 تومان

ISTANA
درجه هتل
B.B

11,890,000 تومان

14,990,000 تومان

10,340,000 تومان

8,440,000 تومان

BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتل
B.B

11,990,000 تومان

15,190,000 تومان

8,540,000 تومان

FRASER RESIDENCE
درجه هتل
B.B

12,190,000 تومان

15,590,000 تومان

10,640,000 تومان

8,540,000 تومان

SHERATON IMPERIAL
درجه هتل
B.B

12,990,000 تومان

17,140,000 تومان

11,140,000 تومان

8,940,000 تومان

GRAND MILLINEUM
درجه هتل
B.B

12,990,000 تومان

17,140,000 تومان

10,440,000 تومان

8,940,000 تومان

INTERCONTINENTAL
درجه هتل
B.B

13,340,000 تومان

17,890,000 تومان

11,540,000 تومان

9,090,000 تومان

SHANGRI-LA
درجه هتل
B.B

13,440,000 تومان

18,090,000 تومان

9,090,000 تومان

JW MARIOTT
درجه هتل
B.B

14,790,000 تومان

20,790,000 تومان

12,990,000 تومان

9,590,000 تومان

SANDPIPER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,340,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,740,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,740,000 تومان

موقعیت مکانی
PACIFIC EXPRESS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,340,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,740,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,740,000 تومان

موقعیت مکانی
FLAMINGO BY THE LAKE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,540,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,740,000 تومان

موقعیت مکانی
COSMO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,540,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,940,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,940,000 تومان

موقعیت مکانی
OAKWOOD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,940,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,290,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,040,000 تومان

موقعیت مکانی
TAMU HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,040,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,290,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,140,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,240,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,640,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,140,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,240,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,640,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,140,000 تومان

موقعیت مکانی
SERI PACIFIC
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,240,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,640,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,140,000 تومان

موقعیت مکانی
PACIFIC REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,340,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,840,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,690,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,240,000 تومان

موقعیت مکانی
SUNWAY PUTRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,440,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,040,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,590,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,240,000 تومان

موقعیت مکانی
CONCORDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,440,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,340,000 تومان

موقعیت مکانی
IMPIANA / DORSETT REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,640,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,440,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,340,000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,990,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,340,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,440,000 تومان

موقعیت مکانی
BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,190,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

8,540,000 تومان

موقعیت مکانی
FRASER RESIDENCE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,590,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,640,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,540,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERATON IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,140,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,140,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,940,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND MILLINEUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,140,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,440,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,940,000 تومان

موقعیت مکانی
INTERCONTINENTAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,340,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,540,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,090,000 تومان

موقعیت مکانی
SHANGRI-LA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13,440,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18,090,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

2 تا 6 سال بدون تخت

9,090,000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARIOTT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

12,990,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,590,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 7 شب مالزی ویژه نوروز 99,
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 99,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای تور, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 10.090.000 تومان,
کشور مقصد مالزی,
شهر مقصد کوالالامپور,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 1.300.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی