پشتیبانی فروش021-66910186

تور 7 شب مالزی > ویژه نوروز 98

مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
SILKA MAYTOWER
درجه هتل
B.B

8,040,000 تومان

9,270,000 تومان

7,930,000 تومان

7,500,000 تومان

COSMO
درجه هتل
B.B

8,350,000 تومان

9,890,000 تومان

8,240,000 تومان

7,630,000 تومان

SUNWAY VELOCITY
درجه هتل
B.B

8,500,000 تومان

10,200,000 تومان

8,400,000 تومان

7,690,000 تومان

GRAND SEASON
درجه هتل
B.B

8,580,000 تومان

10,350,000 تومان

8,470,000 تومان

7,710,000 تومان

ROYAL CHULAN BUKIT
درجه هتل
B.B

8,660,000 تومان

10,510,000 تومان

8,550,000 تومان

7,740,000 تومان

FEDERAL HOTEL
درجه هتل
B.B

8,730,000 تومان

10,660,000 تومان

8,620,000 تومان

7,800,000 تومان

FURAMA
درجه هتل
B.B

8,890,000 تومان

10,790,000 تومان

8,780,000 تومان

7,850,000 تومان

SUNWAY PUTRA
درجه هتل
B.B

8,890,000 تومان

10,970,000 تومان

8,780,000 تومان

7,850,000 تومان

PACIFIC REGENCY
درجه هتل
B.B

8,960,000 تومان

11,120,000 تومان

8,850,000 تومان

7,860,000 تومان

NOVOTEL
درجه هتل
B.B

9,040,000 تومان

11,280,000 تومان

8,930,000 تومان

7,910,000 تومان

CORUS
درجه هتل
B.B

9,270,000 تومان

11,740,000 تومان

9,160,000 تومان

7,990,000 تومان

CONCORDE
درجه هتل
B.B

9,270,000 تومان

11,740,000 تومان

9,160,000 تومان

7,990,000 تومان

DORSETT REGENCY
درجه هتل
B.B

9,270,000 تومان

11,740,000 تومان

9,160,000 تومان

8,020,000 تومان

ISTANA
درجه هتل
B.B

9,500,000 تومان

12,220,000 تومان

9,390,000 تومان

8,080,000 تومان

MAYA HOTEL
درجه هتل
B.B

9,740,000 تومان

12,670,000 تومان

9,630,000 تومان

8,180,000 تومان

PULMAN
درجه هتل
B.B

9,810,000 تومان

12,820,000 تومان

9,700,000 تومان

8,200,000 تومان

ROYAL CHULAN
درجه هتل
B.B

9,810,000 تومان

12,820,000 تومان

9,700,000 تومان

8,200,000 تومان

RENAISSANCE
درجه هتل
B.B

9,890,000 تومان

12,980,000 تومان

9,780,000 تومان

8,240,000 تومان

SHERATON IMPERIAL
درجه هتل
B.B

10,280,000 تومان

13,750,000 تومان

10,170,000 تومان

8,400,000 تومان

GRAND MILINEUM
درجه هتل
B.B

10,350,000 تومان

13,900,000 تومان

10,240,000 تومان

8,420,000 تومان

JW MARIOTT
درجه هتل
B.B

11,510,000 تومان

16,200,000 تومان

11,400,000 تومان

8,890,000 تومان

RITZ CARLTON
درجه هتل
B.B

11,970,000 تومان

17,160,000 تومان

11,870,000 تومان

9,070,000 تومان

SILKA MAYTOWER
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,040,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,270,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

7,930,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,500,000 تومان

موقعیت مکانی
COSMO
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,890,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,240,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,630,000 تومان

موقعیت مکانی
SUNWAY VELOCITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,200,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,400,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,690,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND SEASON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,580,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,350,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,470,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,710,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN BUKIT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,660,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,510,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,550,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,740,000 تومان

موقعیت مکانی
FEDERAL HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,730,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,660,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,620,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,800,000 تومان

موقعیت مکانی
FURAMA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,790,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,850,000 تومان

موقعیت مکانی
SUNWAY PUTRA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,970,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,850,000 تومان

موقعیت مکانی
PACIFIC REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,960,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,120,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,850,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,860,000 تومان

موقعیت مکانی
NOVOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,040,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,280,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

8,930,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,910,000 تومان

موقعیت مکانی
CORUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,270,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,160,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,990,000 تومان

موقعیت مکانی
CONCORDE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,270,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,160,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

7,990,000 تومان

موقعیت مکانی
DORSETT REGENCY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,270,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,740,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,160,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,020,000 تومان

موقعیت مکانی
ISTANA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,500,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,220,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,390,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,080,000 تومان

موقعیت مکانی
MAYA HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,740,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,670,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,630,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,180,000 تومان

موقعیت مکانی
PULMAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,820,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,700,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,200,000 تومان

موقعیت مکانی
ROYAL CHULAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,810,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,820,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,700,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,200,000 تومان

موقعیت مکانی
RENAISSANCE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,980,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

9,780,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,240,000 تومان

موقعیت مکانی
SHERATON IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,280,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,750,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,170,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,400,000 تومان

موقعیت مکانی
GRAND MILINEUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13,900,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

10,240,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,420,000 تومان

موقعیت مکانی
JW MARIOTT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,510,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16,200,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,400,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

8,890,000 تومان

موقعیت مکانی
RITZ CARLTON
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,970,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17,160,000 تومان

6 تا 12 سال با تخت

11,870,000 تومان

2 تا 6 سال بدون تخت

9,070,000 تومان

موقعیت مکانی
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور 7 شب مالزی > ویژه نوروز 98,
تاریخ اعتبار ویژه نوروز 98,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنمای تور, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 8.040.000 تومان,
کشور مقصد مالزی,
شهر مقصد کوالالامپور,
توضیحات تور
 • نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 800.000 تومان می باشد .
تهران ، میدان توحید ، ستارخان ، نرسيده به باقرخان ، نبش آفرند ، پلاک 75
تلفن : 66910186 |
فکس : 66904590
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!
اشتراک در خبرنامه
کد امنیتی
reftresh
 • شهرهای پر طرفدار
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • استامبول
 • دبی
 • پاریس
 • رم
 • آنتالیا
 • پوکت
 • بارسلونا
 • میلان
 • فرانکفورت
 • شانگهای
 • آخرین تورهای خارجی و داخلی